MAGELĀNS

Privātuma politika

Sīkdatņu politika

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo politiku pirms šīs vietnes lietošanas. Šajā politikā „MAGELĀNS” izskaidro, kā mēs izmantojam sīkdatnes. Šīs vietnes izmantošana nozīmē, ka Jūs pieņemat šo politiku. Ja Jūs neakceptējat šo politiku, lūdzam nelietojiet šo vietni. Sīkdatnes ir maza apjoma faili, kas, izmantojot mājas lapu, tiek ielādētas lietotāja ierīcē. Interneta mājas lapām nav atmiņas. Ja lietotājs pārlūko dažādas mājas lapas, viņš netiek atpazīts kā viens un tas pats lietotājs. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atpazīt lietotāju. Tādēļ galvenā sīkdatņu funkcija ir ļaut tīmekļa serverim saglabāt informāciju par lietojamo valodu, valūtu utt.

Šī tīmekļa vietne izmanto šādas sīkdatnes:

Tehniskās sīkdatnes: lai nodrošinātu klientiem inovatīvu un draudzīgu vietni, MAGELĀNS izmanto tehniskās sīkdatnes, kas ļauj izmantot vietni un nodrošina tās funkcionēšanu. Lietotāji var pieslēgties savam kontam un apstrādāt savus pasūtījumus. Vietne pienācīgi funkcionē tikai pateicoties tehniskajām sīkdatnēm.

Funkcionālās sīkdatnes: tās ļauj atcerēties lietotāja opcijas, kā arī efektīvāk izmantot vietni. Pateicoties šīm sīkdatnēm, vietne atceras iepriekš izvēlēto valodu, valūtu, meklētās vai apskatītās izmitināšanas iespējas. Šo tipu sīkdatnes nav nepieciešamas vietnes funkcionēšanai, taču tās padara pārlūkošanu ērtāku.

Analītiskās sīkdatnes: šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai labāk saprastu, kā apmeklētājs izmanto vietni, kā arī lai uzlabotu vietnes funkcionēšanu. Ievāktie dati parāda saistītās vietnes, no kurām lietotājs ienāk, izmantojamās platformas tipu, datuma un laika informāciju, klikšķu skaitu, pārlūka aktivitāti, atslēgas vārdus, kā arī citu tekstu, kas tiek ievadīts, pārlūkojot vietni. Analītiskās sīkdatnes tiek izmantotas popularizēšanas kampaņām tiešsaistē, lai analizētu lietotāja rīcību, kad tiek pārraidīta reklāma.

Komerciālās sīkdatnes: šo tipu sīkdatnes tiek izmantotas, lai izvietotu reklāmu citās vietnēs. Tā saucamā „tiešā reklāma” tiek parādīta pamatojoties uz pieprasīto informāciju par ceļojumu virzieniem, kurus meklē lietotājs, apskatītām izmitināšanas iespējām un cenām.

Izmantojot pārlūku iestatījumus (Internet Explorer, Safari, Firefox vai Chrome), lietotājs var izvēlēties atļautās un aizliegtās sīkdatnes. Iestatījumu atrašanās vieta pārlūkā ir atkarīga no pārlūka veida. Iestatījumus ir iespējams atrast caur „Help” funkciju. Ja lietotājs izvēlas atslēgt dažas sīkdatnes, dažas vietnes funkcijas var nedarboties.

Privātuma politika

Šajā Privātuma politikā (turpmāk – „Politika”) norādīta svarīga informācija par to, kā Sabiedrība vāc un apstrādā savu klientu un citu personu datus, kā tie tiek izmantoti un kādi drošības pasākumi tiek pielietoti šo datu aizsardzībai. Lai nodrošinātu, ka esat informēti par šiem jautājumiem, iesakām rūpīgi izlasīt šo Politiku un iepazīties ar tajā norādīto informāciju.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Vispārīgie principi

Sabiedrības darbiniekiem, pildot savas funkcijas un apstrādājot personas datus, ir pienākums ievērot Regulu, citus piemērojamos tiesību aktus, šo Politiku, kā arī jāievēro Sabiedrības iekšējo dokumentu, ar kurām tiek ieviesta vai papildināta šī Politika, prasības.

Personas dati var tikt apstrādāti tikai likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā. Turklāt Sabiedrībai ir jābūt spējīgai pierādīt, ka tā ievēro šajā Politikā norādītos datu apstrādes principus.

Personas datu glabāšana un dzēšana

Personas dati tiek glabāti veidā, kas ļauj identificēt Datu subjektus, ne ilgāk kā tas nepieciešams nolūkiem, kādiem šie personas dati tiek apstrādāti.

Datu kvalitāte un proporcionalitāte

Personas datiem ir jābūt precīziem un tie pēc vajadzības ir jāatjauno. Ir jāveic visi saprātīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti. Turklāt personas datiem ir jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un ir jāietver tikai to (un tikai tik lielā mērā), kas nepieciešams to vākšanas un (vai) apstrādes nolūkiem. Turklāt personas dati ir jāapstrādā tādā veidā, lai, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus, tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, prettiesisku piekļuvi.

Ja Sabiedrībai radušās šaubas par apstrādājamo personas datu pareizību, tai ir jāaptur datu apstrādes darbības un jāpārbauda un jāprecizē dati.

Datu apstrādes nolūki

Sabiedrība veic to personu, kuras apmeklē Sabiedrības tīmekļa vietnes un (vai) kuras ir iegādājušās Sabiedrības piedāvātos pakalpojumus, datu apstrādi šādos nolūkos:

 • pakalpojumu iegādes (pasūtījuma) apstrādei un administrēšanai;
 • Datu subjekta identificēšanai Sabiedrības informācijas sistēmās;/li>
 • Datu subjekta identificēšanas nolūkos, ja Datu subjekts pieslēdzas savam kontam Sabiedrības tīmekļa vietnē (un ja Sabiedrība piešķīrusi šādu iespēju);
 • ar iegādātajiem (pasūtītajiem) pakalpojumiem saistīto kuponu, apstiprinājumu, rēķinu un citu finanšu dokumentu izrakstīšanai;
 • ar pakalpojumu īstenošanu, sniegšanu, izmantošanu saistīto problēmu atrisināšanai;
 • saziņai ar Datu subjektu, ja ir mainījušies Datu subjekta iegādāto pakalpojumu nosacījumi;
 • citu līgumsaistību izpildei;
 • tiešā mārketinga nolūkos;
 • uzņēmējdarbības analīzei un statistikas analīzei, vispārīgiem pētījumiem, kas ļauj uzlabot pakalpojumus un pilnveidot to kvalitāti.

Datu apstrāde var tikt veikta arī citos nolūkos, kas Jums tiks norādīti, kad sniegsiet savus personas datus Sabiedrībai.

Datu apstrāde, iegādājoties Sabiedrības piedāvātos tūrisma pakalpojumus

Iegādājoties tūrisma pakalpojumus, atkarībā no konkrētā pakalpojuma veida (ceļojuma virziena) Sabiedrība šajā Politikā norādītajos nolūkos vāc un apstrādā šādus personas datus: vārds un uzvārds, dzimums, dzimšanas datums vai personas kods, personu identificējoša dokumenta dati, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, maksājumu kartes dati, personīgā kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese), pilsonība, informācija par īpašām vajadzībām, personīga informācija par tām personām, ar kurām kopā ceļo (vārdi, uzvārdi, dzimšanas datumi vai personas kodi, uzrunas, pilsonības), kā arī citus personas datus, kuri tiek pieprasīti, iegādājoties pakalpojumu. Dati tiek iesniegti līguma noslēgšanas laikā, pakalpojuma iegādes brīdī, kā arī konsultāciju laikā pa telefonu vai e-pastu vai iesniedzot informāciju ar citu personu starpniecību.

Sabiedrība šādā gadījumā Jūsu personas datus apstrādā uz šādiem tiesiskiem pamatiem:

 • lai nodrošinātu atbilstošu pakalpojumu sniegšanu un augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti (leģitīmā interese);
 • pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (ja tiek apstrādāti īpašu kategoriju (veselības) dati;
 • pamatojoties uz nepieciešamību pildīt līgumsaistības;
 • pildot savus pienākumus, kas tai kā tūrisma operatoram paredzēti normatīvajos aktos.


Tiešā mārketinga piedāvājumi un jaunumu vēstules

Izmantojot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus un slēdzot tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgumu, Datu subjekts var brīvprātīgi piekrist tam, ka Datu subjekta iesniegtie personas dati var tikt izmantoti Sabiedrības mārketinga nolūkos, savu piekrišanu apstiprinot ar parakstu attiecīgajā tūrisma pakalpojumu sniegšanas līguma ailē.

Datu subjekts var atteikties no Sabiedrības sūtītās informācijas, jaunumu vēstulē vai citā Datu subjektam nosūtītajā Sabiedrības vēstulē nospiežot saiti uz atteikšanos no Sabiedrības piedāvājumiem un jaunumiem.

Datu subjekta sniegtie dati, kas tiek izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, palīdz nodrošināt nepārtrauktu Sabiedrības tīmekļa vietnes un Sabiedrības pakalpojumu pilnveidi un attīstību, kā arī dod iespēju izteikt aizvien labākus piedāvājumus.

Datu subjekts var īstenot savas tiesības atteikties no viņa datu apstrādes tiešā mārketinga nolūkos, arī informējot Sabiedrību pa pastu vai ar elektronisko sakaru līdzekļiem.

Privātums un personas datu drošība

Pamatojoties uz Regulu un citiem datu aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem, Sabiedrība piemēro tādus līdzekļus, kas novērš neatļautu piekļuvi Datu subjekta datiem vai šo datu prettiesisku izmantošanu. Sabiedrība nodrošina, ka Datu subjekta iesniegtie dati ir aizsargāti pret jebkura veida nelikumīgām darbībām – nelikumīgas personas datu pārveidošanas, izpaušanas vai iznīcināšanas, personas identitātes zādzības, krāpšanas un līdzīgām nelikumīgām darbībām.

Sabiedrība pielieto atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, kā arī atbilstošas uzņēmējdarbības sistēmas un procedūras, kas ļauj aizsargāt un pasargāt personas datus, kurus Datu subjekts uzticējis Sabiedrībai. Sabiedrība izmanto drošības sistēmas, kā arī tehniskos un fiziskos līdzekļus, kas ierobežo piekļuvi Datu subjekta personas datiem, kā arī to izmantošanu Sabiedrības serveros. Tikai tādiem Sabiedrības darbiniekiem, kuriem ir piešķirtas speciālas atļaujas, darba pienākumu izpildes nolūkā ir tiesības redzēt Datu subjekta Sabiedrībai iesniegtos personas datus.

Sabiedrība piesaista tikai tādus datu apstrādātājus, kuri garantē nepieciešamo tehnisko un organizatorisko personas datu drošības pasākumu ieviešanu un nodrošina šo pasākumu ievērošanu.